Államvizsgatételek és szakvizsgatételek

büntetés-végrehajtási pszichológiából


[folyamatosan változtatott dokumentum]

utolsó módosítás: 
2011. december 1. (újabb nem választható tételek)
2012. január 22. (elnevezések megváltoztatása)
2012. május 22. (az 5-ös tétellel kapcsolatos információk) 


Összeállította: Dr. Fliegauf Gergely PhD bv. alezredes

NKE RTK Büntetés-végrehajtás Tanszék
Budapest
 
TételszámTételcím (és alcímek)
(az alcímekre való klikkeléssel elérhető)
hol található
1A büntetés-végrehajtási pszichológia alapjai
A modern pszichológia büntetés-végrehajtási vonatkozásai
A börtönpszichológia fogalma
Kurt Lewin tanításának börtönügyi vonatkozásai

blog 1/1
blog 3/1
blog 1/1
2A fogvatartotti szelf
A szelf és a szelf reprezentáció
A csoportok észlelése
Attitűdök és viselkedés
Attitűdök és attitűdváltozás

blog 1/1
blog 1/1
blog 1/1
blog 1/1
3A chicagói devianciaelméletek
"Chicagói" devianciaelméletek

blog 1/2
4A szociálpszichológia alapvető kísérleteinek börtönbeli elemzése (A konformizmus két további definíciója)
A szociálpszichológia alapvető kísérleteinek börtönbeli elemzése


blog 1/2
5Irving Janis: csoportgondolkodás
A csoportgondolkodás elmélete
A csoportgondolkodás szimptómái


blog 1/2*
blog 1/2*
6Segítségnyújtás és bántalmazás (A Kitty Genovese eset)
Segítségnyújtás és bántalmazás

blog 1/2
7Normák a börtönben
Normák és viselkedés
Normák és konformitás

blog 1/2
blog 1/2
8A kábítószer-probléma megközelítései
A kábítószer-probléma pszichiátriai megközelítése
A kábítószer-probléma kontextuális megközelítése

blog 1/2
blog 1/2
9Kábítószer-probléma a börtönben
Kábítószer-probléma a börtönben

blog 1/2
10Szocializáció
A szocializáció
A korai anya-gyerek kapcsolat és a személyiségzavarok.

blog 2/1
blog 2/1
11Durkheim deviancia fogalma
Durkheim devianciafogalma
A deviancia társadalmi alapjai

blog 2/1
blog 2/1
12Robert K. Merton devianciaelmélte
A deviancia típusai
Robert K. Merton devianciaelmélete

blog 2/1
blog 2/1
13Társas tanulás elmélet
Társas tanulás elmélet

blog 2/1
14A deviancia kezelési formái
A deviancia legitim kezelési formái
A deviancia illegitim kezelési formái

blog 2/1
blog 2/1
15Személyiségzavar
A személyiségzavarról általában
Az antiszociális személyiségzavar értelmezésének előzményei
A mentális betegségek klasszifikációs rendszere

blog 2/2
blog 2/2
blog 2/2
16Az antiszociális személyiségzavar
Az antiszociális személyiségzavar
Az antiszociális személyiség alakulása

blog 2/2
blog 2/2
17Börtönneurózis
Börtönneurózis
Agresszió elméletek

blog 2/2
blog 1/2
18A paranoid személyiségzavar és a retribúciós börtönártalom speciális kapcsolata
A paranoid személyiségzavar és a retribúciós börtönártalom speciális kapcsolata

blog 2/2
19Skizofrénia a börtönben
Skizofrénia a börtönben

blog 2/2
20Önkárosítás a börtönben
Önkárosítás a börtönben

blog 2/2
21Öngyilkosság a börtönben, prevenciós elvek
Öngyilkosság a börtönben - prevenciós elvek

blog 2/2
22A totális intézet fogalma, jellegzetességei, hatása
A totális intézet fogalma, jellegzetességei, hatása
Börtöngépezet

blog 3/1
blog 3/2
23Kockázatfelmérés a börtönben
Kockázatfelmérés a börtönben

blog 3/1
24Börtönlázadás
Börtönlázadás mint társadalmi jelenség
A börtönlázadás rendszerszemlélete

blog 3/2
blog 3/2
25Börtönártalmak
Börtönártalmak

blog 3/1
26Előzetesek
Előzetesek
A Stanfordi Börtönkísérlet

blog 3/1
blog 3/2
27Szexuális jellegű bűncselekményt elkövetők
Szexuális jellegű bűncslekményt elkövetők (Szex offenderek)
A szexuális bűnelkövetők kezelése

blog 3/2
blog 3/2
28Mentálisan sérült fogvatartottak
Mentálisan sérült fogvatartottak
Általános fogvatartotti pszichés tünetek: A pszichoorganikus szindróma (POS, MCD, ADHD)

blog 3/2
blog 3/2
29Hosszú ítéletes fogvtartottak
Hosszú ítéletes fogvatartottak

blog 3/1
30A fiatalkorú fogvatartottak pszichológiai jellegzetességei
Fiatalkorúak

blog 3/1
31A fogvatartott nők pszichológiai jellegzetességei
Fogvatartott nők

blog 3/1Tudnivalók

A tételsor összeállításokor igyekeztünk a börtönt érintő legkorszerűbb témákat kiválogatni, ugyanakkor egyes szakpszichológiai területeket, amelyeket szinte kizárólag a pszichológusok használnak a bv. intézetekben, kihagytunk. Ilyenek például a pszichometrikus eljárások (pl. Rorschach, Szondi, MAWI, MMPI2 stb.). Ennek az az indoka, hogy a főiskolai hallgatók és a szakvizsgára készülők nem pszichológusok. Természetesen a főiskolai hallgatók később lehetnek pszichológusok, és a szakvizsgátók között lehet pszichológus végzettségű személy. Ez utóbbiak alkalmazzák a pszichológiát a börtönökben, a tételsor azonban inkább tudománytörténeti ismereteket ölel fel. Pszichológus végzettségű szakvizsgázóknak is el kell sajátítani a tételsor anyagát.  
2008 május 26-tól a szakvizsga és az államvizsga követelménye megegyezik büntetés-végrehajtási pszichológiából. Ennek ellenére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Bv. Tanszékén leadott tananyag mégis bővebb, ezért a szakvizsgásoknak is ajánlott átnézni az egész  http://bvpszichologia.blogspot.com/, illetve a http://bvpszichologiahirek.blogspot.com/ weboldalt.
A pszichológiának, és a börtönpszichológiának is sok irányzata van, gyakran ellentmondások vannak magában a diszciplínában is, ezért a fentebb említett weboldal csak egy bizonyos irányzat ábrázolása felé törekedett. Ezen irányzatot a szociálpszichológiai alapvetések és az emberi jogi, antropológiai, valamint a rendszerelméleti szemlélet jellemzi. A vizsgán erről kell számot adni, és a tételeket alaposan át kell nézni.

Igaz, hogy az internetes felületről minden elérhető, azonban a kidolgozott tételek vázlatosak; hogy ezeket jobban meg tudjuk érteni ajánlatos a következő könyvekbe is betekinteni:

1. Fliegauf Gergely – Ránki Sára: Fogva tartott gondolatok, L’ Harmattan, Budapest, 2008 – kötelező irodalom a Börtönártalmak témakörhöz (25-ös tétel)
2. Boros János – Csetneky László: Börtönpszichológia, Rejtjel, Budapest, 2002 – kötelező irodalom az 1 és a 17-es tételekhez
3. Aaron T. Beck: A gyűlölet fogságában, Háttér, Budapest – ajánlott a 13-as tételhez
4. A DSM IV TR diagnosztikai kritériumai zsebkönyv, Animula, Budapest – kötelező irodalom a 16 és a 18-as tételekhez
5. Dr. Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok, Tankönyvkiadó, Budapest – ajánlott a 10-es tételhez
6. Kurt Lewin: A mezőelmélet a társadalomtudományban, Gondolat, Budapest – ajánlott az 1-es tételhez
7. Robert K. Merton: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra, Gondolat, Budapest
8. Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata, Osiris, Budapest
9. Nils Christie: Büntetésipar, Osiris, Budapest
10. Judith Herman: Trauma és gyógyulás, Háttér, Budapest – ajánlott a 27-es tételhez
11. Karen Horney: A neurotikus személyiség napjainkban, Ursus Libris, Budapest – ajánlott a 17-es tételhez
12. Füredi János – Németh Attila – Tariska Péter (szerk.): A pszichiátria rövidített kézikönyve, Medicina, Budapest – ajánlott a 19 és a 21-es tételhez
13. Döme László: Személyiségzavarok, Filum, Budapest – kötelező a 15 és a 16-os tételhez
15. Susan T. Fiske: Társas alapmotívumok, Osiris, Budapest – ajánlott a 2,4,5,6,7 és a 13-as tételekhez
16. Anthony Giddens: Szociológia, Osiris, Budapest – ajánlott a 24-es tételhez    
17. Elliot Aronson: A társas lény, KJK, Budapest – ajánlott a 4 és a 7-es tételekhez
18. Csepeli György: Szociálpszichológia, Osiris, Budapest
19. Eliot R. Smith – Diane M. Mackie: Szociálpszichológia, Osiris, Budapest – kötelező irodalom a 2,4,5,6,7 és a 13-as tételekhez
20. Freda Adler – Gerhard O. W. Mueller – Willam S. Laufer: Kriminológia, Osiris, Budapest – ajánlott a 6-os tételhez (leírás a Kitty Genovese esetről – 316-317 oldal)
21. Gönczöl Katalin et al (szerk.): Kriminológia-szakkriminógia, CopLex, Budapest
22. Grant, A. - Townend, M. - Mulhern, R. - Short, N.: Cognitive Behavioural Therapy in Mental Health Care, SAGE, 2010 - ájánlott a 13-as témakörhöz
23. Tarsoly Emil: Funkcionális anatómia pszichológushallgatók számára, Egde Kiadó, 2000 - ajánlott a 8-as és a 28-as témakörhöz (az agy felépítése 251-334 oldal)
24. Daderman, A. M.: "Dr Jekyll and Mr Hyde?" - Abuse of potent benzodiazepines, exemplified by flunitrazepam, in mentally disordered male offenders, Karolinska Institutet, 2005 - ajánlott a 14-es témakörhöz (rivotril)
25. Cavadino, M.- Dignan J.: Penal systems: a comporative approach, SAGE, 2006 - ajánlott a 24-es témakörhöz
26. Cavadino, M.- Dignan J.: The Penal System: an introduction, SAGE, 2004 - ajánlott a 24-es témakörhöz
27. Towl, G. - Snow, L. - McHugh, M.: Suicide in prisons, BPS Books, 2000 - ajánlott a 20, 21 és 23-as témakörökhöz
28. WHO Europe: Health in prisons: A WHO guide to the essentials in prison health, szerk: Moller, L., Stöver, H., Jürgens R., Gatherer, A., Nikogosian H., WHO 2007, ajánlott a 9, 16-23, 26-31-es témakörökhöz 


Szakvizsga (BVOK)

Az írásbeli vizsgák tapasztalatai alapján, 2008 július 15-től az értékelés a következőképpen történik:
1-5 helyes válasz: elégtelen, azaz a vizsgázónak ismételnie kell, nem felelt meg
6-9 helyes válasz: megfelelt
10 helyes válasz: kiválóan megfelelt.
Azaz a korábbi 90 % helyett 50 %-ot kell teljesíteni az írásbeli teszten ahhoz, hogy az sikeres legyen.
A tesztben öt kérdésben a következő témakörök fognak szerepelni:
- A chicagoi devinaciaelméletek,
- A szociálpszichológia alapvető kísérleteinek börtönbeli elemzése (A konformizmus két további definíciója)   
- Az antiszociális személyiségzavar
- A totális intézet fogalma, jellegzetességei, hatása
- Börtönártalmak
A többi öt kérdés a fenti tételekből (1-31) vegyesen lesz kiválogatva. A http://bvpszakvizsga.blogspot.com/ weboldalon példák találhatók arra, hogy az írásbeli vizsga milyen kérdéseket fog tartalmazni.
Egyes kérdések megfogalmazása egyszerű, más kérdéseken azonban el kell gondolkodni, azaz nem elég a tananyag megtanulása, hanem azt érteni is kell.
Természetesen az oldalról mutató linkek egyes részei nincsenek kellően kidolgozva, nem részletesek, ezért fontos az egyéb ajánlott irodalmak tanulmányozása is.

Az államvizsga (NKE RTK)

1. Az államvizsgára történő felkészülés a nappali tagozaton az utolsó félév pár óráján történik. Levelező tagozaton nem adódik lehetőség az ismétlésre.
2. A tételek közül "mentőkérdés" a 3-as és a 4-es.
3. A hallgatók a felkészülés után választhatnak két tételt, ami nem kerül a vizsgán kihúzásra.
4. A hallgatók a vizsga napján további öt tételt választhatnak ki ugyanígy.
5. A 3-as és a 4-es tételt nem lehet kiválasztani.
6. Összesen tehát 31-7 (azaz 24) tétel lesz az államvizsgán.
7. A 2011 évben zajlott államvizsga tapasztalatai alapján további tételeket nem lehet kiválasztani: 9, 13, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31.


* 2012 májusától a tételek között nem szerepelnek Irving Janis tanai. Ennek elsősorban a tananyag szerkezeti átalakulása az oka.